Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY - behandling av personuppgifter enligt  dataskyddsförordningen, GDPR


Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

 


PERSONUPPGIFTSANSVAR

Moveo Travel & Trade HB (916642-1041) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med information och bokningar som registreras i våra system som hanterar bokningar, ekonomi, kundrelationer och marknadsföring.


KONTAKTUPPGIFTER

För frågor gällande vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på telefon 070 - 771 76 57, e-post info@moveocompany. com eller skriv till Moveo Travel, Bodastigen 28, 151 68 Södertälje.


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det kan vara namn, personnummer, passuppgifter, adress, telefonnummer och e-postadress. Det gäller även boknings- och/eller fakturanummer och elektroniska identiteter, om de kan kopplas till fysisk person.


VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

De personuppgifter vi behandlar omfattar namn, födelsedatum, kön, adress, telefonnummer och e-postadress. Utöver detta kan vi i vissa fall behöva passuppgifter, information om allergier, hälsotillstånd, önskemål om specialkost och liknande om deta är relevant för att kunna genomföra resan samt för att vi ska kunna tillmötesgå krav och önskemål.


Personuppgifterna lämnar du som regel personligen per telefon, e-post, genom våra återförsäljare och samarbetspartner eller genom annan person som är ansvarig för bokningen av din resa.


SYFTE  PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Uppgifterna behadlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtanganden i samband med reseavtalet och därtill hörande tilläggsprodukter.


Behandling av personuppgifter kan även ske med stöd för att uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t ex gällande säkerhet och redovisning. Uppgifterna kan även komma att behandlas för riskhantering, statiskt, kundanalyser och försäljnings- och marknadsföringsåtgärder. Om du inte skriftligen motsatt dig direkt marknadsföring kan vi använda uppgifterna för att delge information om våra produkter och tjänster.


Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge service i de fall du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t ex reklamationer.


ADMINISTRATION AV RESA

Dina personuppgifter är nödvändiga för att kunna leverera beställda resetjänster. Uppgifterna används för hotellbokningar, utställande av flygbiljetter och resedokument, för genomförande av tilläggstjänster och för att administrera betalningen av beställda tjänster. Administrationen av resan omfattar också användning av dina uppgifter för bokföring, avräkning och revision, verifiering av betal- och kreditkort, visumhantering i de fall vi ordnar visum för resan.


VILKA KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

Dina personuppgifter hanteras av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster. I dessa fall har vi avtal om skydd av personuppgifter, s k personuppgifts-biträdesavtal. Uppgifterna kan även komma att behandlas av flygbolag, bussbolag och andra transportföretag, rederier, biluthyrningsföretag, hotell och lokala samarbetspartners. När du bokar resa genom en resebyrå som vi samarbetar med kan det förekomma att du själv lämnar personuppgifter till resebyrån. I dessa fall hanteras personuppgifterna av respektive aktör i enlighet med deras respektive personuppgiftspolicy.


Uppgifterna kan även komma att behandlas av flygbolag, bussbolag och andra transportföretag, rederier, biluthyrningsföretag, hotell och lokala samarbetspartners. När du bokar resa genom en resebyrå som vi samarbetar med kan det förekomma att du själv lämnar personuppgifter till resebyrån. I dessa fall hanteras personuppgifterna av respektive aktör i enlighet med deras respektive personuppgiftspolicy.


BEHANDLING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Eftersom vi arrangerar resor över hela världen finns många av våra samarbetspartners som hotell, flyg- och transportbolag och lokala reseföretag i länder utanför EU/EES-området. Det innebär att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i sådana länder för samma ändamål som beskrivs ovan. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att behandlas utanför EU/EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara annorlunda och skyddet lägre än inom EU/EES. Oavsett detta har vi en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger.


LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för ändamålet med behandlingen enligt ovan. Normalt lagrar vi dina uppgifter i två (2) år efter din senast genomförda resa eller efter att du varit i kontakt med oss i övrigt.


I vissa fall behöver vi lagra uppgifter under en längre tid när det krävs av lag, som t ex bokföringslagen, eller i samband med reklamation då uppgifter måste sparas i sju (7) år.  


DINA RÄTTIGHETER

NÖDVÄNDIG HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH HANTERING MED STÖD AV SAMTYCKE

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera personuppgifter i något annat syfte krävs att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på moveocompany.com, per telefon, e-post eller en resebyrå.


ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter du lämnat till oss. Det innebär att du kan begära radering eller rättning av dina personuppgifter. En sådan begäran ska göras skriftligt per brev eller e-post. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och den behandling som omfattades av samtycket. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad kommer uppgifterna att raderas inom en månad efter avslutad resa. I det fall berörd resenär reklamerat en resa kan uppgifterna inte raderas utan uppgifterna behålls i sju (7) år.


RÄTT ATT FÅ INFORMATION OM VILKA PERSONUPPGIFTER VI HAR SPARADE OM DIG

Om du önskar information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du begära det skriftligen genom att skicka ett brev. Observera att det måste vara ett brev, inte e-post, då ansökan måste undertecknas med namnteckning.


MER INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

På datainspektionens hemsida, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Din trygghet - vårt uppdrag